โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
       มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ประกาศ


Copyright 2007 # chocolate_ta_e@hotmail.com
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อาคารสำนักงานส่งเสริมและทดสอบสมรรถภาพ
70  หมู่ 4  ต.หนองบัว  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  71000
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1.ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย           :        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ชื่อภาษาอังกฤษ       :        Bachelor of Arts Program in Interdisciplinary for Local Development

2.ชื่อปริญญา
ชื่อภาษาไทย        ชื่อเต็ม       :        ศิลปศาสตรบัณฑิต (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
                          ชื่อย่อ        :        ศศ.บ.(สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
ชื่อภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม       :        Bachelor of Arts  (Interdisciplinary for Local  Development)
                          ชื่อย่อ        :        B.A. (Interdisciplinary for Local Development)

อ่านต่อ ...